VERBİS'in açılımı Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 ile düzenlenen, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapmaları öngörülen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan bir kayıt sistemidir.

VERBİS Kayıt Şartları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16/3 uyarınca, VERBİS kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

 1. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
 3. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
 4. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
 5. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
 6. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
 7. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

VERBİS Kimler Kayıt Olmak Zorunda?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 uyarınca, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, istisna getirilmediği sürece, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının genel kural olarak, Türkiye'de kişisel veri işlemeleri halinde, kişisel veri işlemeye başlamadan önce, VERBİS'e kayıt olmaları gerekmektedir.

Kimler VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Değil?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 28 ile aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi halinde veri sorumlularının, işbu kişisel verilerle ilgili VERBİS'e bilgi girişi yapma zorunluluğuna istisna getirilmiştir:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Ayrıca aynı kanunun 16. Maddesinde "Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir" hükmü yer almakta olup; işbu hüküm uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, Resmi Gazetede yayımlanmış birtakım kararlar ile, yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler, noterler, dernekler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, avukatlar, gümrük müşavirleri, arabulucular, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar hakkında istisnalar getirilmiştir.

VERBİS Kayıt Süreci

VERBİS'e, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi aracılığıyla giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada yer alan Sicile Kayıt butonuna tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak kayıt olunur.

VERBİS Kayıt Süresi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kuruluna verilmiştir. Bu kapsamda Kurulca alınan kararda veri sorumluları için kayıt başlama tarihleri ile en son uzatmalardan sonraki güncel son tarihler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 - 30.09.2020,
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 - 31.03.2021,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 - 31.03.2021

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik madde 8 uyarınca, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları, kayıt yükümlüsü oldukları tarihten itibaren 30 gün içerisinde VERBİS'e kayıt olmak zorundadır. İşbu 30 günlük süre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararıyla belirlenen son kayıt tarihlerinden itibaren başlayacaktır.

VERBİS Yaptırımları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 18 uyarınca "Kanunun, 16ncı maddesinde öngörülen VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir"

Dilruba Erkan

Yazar: Av. Dilruba Erkan

Dilruba Erkan, kişisel verilerin korunması alanında eğitim almış ve çalışmalarını sürdürmekte olan Muğla Barosuna kayıtlı bir avukat olarak müvekkillerine de bu alanda danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti vermektedir.